STATUT STOWARZYSZENIA BRYDŻA SPORTOWEGO SZLEM W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Brydża Sportowego Szlem i dalej jest zwane „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, posiadającym osobowość prawną.

§2.
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Skarżysko Kościelne, miasto Skarżysko-Kamienna, powiat Skarżyski, woj. Świętokrzyskie, i obszar polski.

§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest : Skarżysko-Kościelne ul. Kolonia 7.

§ 5.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z nazwą stowarzyszenia i jego adresem.


Rozdział II
Cel i środki działania.

§ 7.
Celem działania stowarzyszenia jest:
Propagowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich uczestników Stowarzyszenia Szlem w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną organów samorządowych gminy i miasta Skarżyska oraz Powiatu i Województwa.
Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny - brydż sportowy.
Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w brydżu sportowym dla dorosłych, młodzieży, oraz cyklicznych rozgrywek turniejów brydża sportowego dla amatorów.
Uczestniczyć w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego..
Organizować działania i wspierać wszelkie inicjatywy członków i sympatyków stowarzyszenia mające na celu naukę i popularyzację gry w brydża sportowego.Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, zgodnych z prawem.
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe samodzielnie oraz we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy sympatyków.


Rozdział III.
Władze Stowarzyszenia.

§ 8.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie
Stowarzyszenia.
Zarząd
Komisja Rewizyjna

§ 9.
Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Zarządu.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) Wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia.
b) Wybór Zarządu
c) Wybór Komisji Rewizyjnej
d) Przyjęcie i uchwalanie zmian Statutu.
e) Kontrola działań podjętych przez Zarząd i Prezesa.
f) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
g) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
h) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
i) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Prezesa.
j) Uchwalenie programów merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
h) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
l) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu.

§ 10.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 11.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie- co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
b) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu,30 minut później niż pierwszy termin- bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Prezesa wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 12.
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek co najmniej 1/3członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 13.
Kadencja Prezesa i władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybór do nich następuje w głosowaniu tajnym.

§ 14.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
d) przyjmowanie i skreślanie członków.
e) zarządzanie majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 15.
 1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają 1 wiceprezesa, skarbnika i dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem §16.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.
 3. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 16.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać ½ pochodzących z wyboru.

§ 17.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.


Rozdział IV.
Członkowie , ich prawa i obowiązki.

§ 18.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Statutu.

§ 19.
Członkowie mają prawo do:
Uczestnictwa w Walnych zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym.
Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 20.
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
Opłacanie składki członkowskiej.


Rozdział V.
Środki finansowe Stowarzyszenia.

§ 21.
Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich.
Wpisowe na imprezy sportowe.
Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej.
Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.
Darowizny i zapisy.
Inne wpływy.

§ 22.
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.


Rozdział VI.
Postanowienia Końcowe.

§ 23.
Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie § 11 ust 2 Statutu.

§ 24.
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust 2 Statutu.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia

§ 25.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.